Producten voor auto's / bestelwagens / 4x4

AllSeasonContact™

actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Artikel 1: Organisator

De AllSeasonContact actie van Continental wordt georganiseerd door Continental Benelux BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel te 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1er Avenue 44, België (hierna te noemen: “Continental”).

 

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De actie start op maandag 19 oktober 2020 om 8u 's ochtends en eindigt op zondag 27 december 2020 om 23u59. De actie is uitsluitend bedoeld voor fysieke personen, woonachtig in Nederland, die minstens 18 jaar zijn.

Uitgesloten zijn:

 1. de personeelsleden en medewerkers van de organisator (art. 1);
 2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die verbonden zijn aan de organisator;
 3. de personeelsleden en medewerkers van de promotieagentschappen;
 4. B2B-fleetowners;
 5. Leasingrijders;
 6. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot één van de groepen behoren die van de actie uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de actie, verklaren de kandidaten grondig kennis genomen te hebben van dit reglement. Continental staat in voor een eerlijk verloop van de actie.Artikel 3: Deelname en inschrijvingsvoorwaarden

3.1

De actie is toegankelijk op de website https://www.continental-banden.nl/auto/promoties/allseasoncontact

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct invullen via deze website.

 

3.2

Om uw deelname aan de wedstrijd helemaal compleet te maken hebben we een bevestiging van uw e-mailadres nodig. 

 

3.3. 

De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of promoties die gelijktijdig lopen bij de verdeler en geldig zijn op het productgamma van Continental (art. 4).

 

3.4

Iedere persoon heeft de mogelijkheid om elke week het wedstrijdformulier in te vullen en zijn/haar factuur op te laden (meerdere pogingen zijn dus mogelijk). Een deelnemer kan weliswaar slechts 1x uitgeroepen worden tot winnaar van de week en dus zijn/haar aankoopbedrag terugwinnen.

 

3.5

Continental behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

 

Artikel 4: Doel en prijzen van de actie

Maak elke week kans om het volledige aankoopbedrag van je AllSeasonContact banden terug te winnen, die je in Nederland aankoopt tussen 19 oktober 2020 en 27 december 2020. Elke week wordt er een winnaar geselecteerd op basis van de ingevulde wedstrijdformulieren. Het AllSeasonContact wedstrijdformulier is terug te vinden op volgende actiepagina: https://www.continental-banden.nl/auto/promoties/allseasoncontactArtikel 5: Terugbetaling aankoopbedragen & overzicht actieweken

5.1 

Elke week start op maandag om 8u 's ochtends en eindigt op zondag om 23u59. De maandag die hierop volgt zal de winnaar van de week via e-mail gecontacteerd worden. In deze e-mail zal er aan de winnaar ook gevraagd worden om zijn/haar IBAN rekeningnummer te bezorgen zodat Continental kan overgaan tot de terugbetaling van het aankoopbedrag. Van zodra Continental het rekeningnummer van de winnaar heeft ontvangen, zal de terugbetaling binnen de twee werkdagen worden uitgevoerd.

 

Overzicht actieweken:

 

 • Week 1: maandag 19/10 tot en met zondag 25/10 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 26/10
 • Week 2: maandag 26/10 tot en met zondag 1/11 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 2/11
 • Week 3: maandag 2/11 tot en met zondag 8/11 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 9/11
 • Week 4: maandag 9/11 tot en met zondag 15/11 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 16/11
 • Week 5: maandag 16/11 tot en met zondag 22/11 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 23/11
 • Week 6: maandag 23/11 tot en met zondag 29/11 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 30/11
 • Week 7: maandag 30/11 tot en met zondag 6/12 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 7/12
 • Week 8: maandag 7/12 tot en met zondag 13/12 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 14/12
 • Week 9: maandag 14/12 tot en met zondag 20/12 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 21/12
 • Week 10: maandag 21/12 tot en met zondag 27/12 - bekendmaking winnaar van de week op maandagnamiddag 28/12


Artikel 6: Rechten Continental

6.1

Continental behoudt zich het recht voor te allen tijde een deelname aan de actie te beëindigen indien een deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Continental hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

6.2

Continental behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Continental daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

 

6.3

De beslissingen van Continental kunnen niet betwist worden, wat ook de reden is. Er wordt geen correspondentie (per brief, mail en/of telefoon) gevoerd over het reglement, de organisatie en/of de winnaars van de wedstrijd. Elke bijkomende communicatie en/of publicatie met betrekking tot de actie valt onder de artikels van het wedstrijdreglement.

 

Artikel 7: Gegevensopslag- en verwerking

7.1

Gegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld, verwerkt worden in overeenstemming met de privacywetgeving en veilig worden bewaard.

“Klant” zal de verzamelde gegevens in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend (laten) verwerken voor het goede verloop van de Actie, en voor doeleinden vermeld in de Actievoorwaarden. De persoonsgegevens kunnen binnen het kader van de hiervoor vermelde doeleinden doorgegeven worden aan één of meerdere entiteiten van de groep waartoe “Klant” behoort of in geval van een wettelijke verplichting of op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verkocht.

Voor de uitvoering van deze actie maakt “Klant” gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met u opnemen.


7.2 Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens die we in verband met uw vragen, klachten en aanvragen verkrijgen gedurende een periode van 3 maanden nadat wij uw vraag, klacht of aanvraag volledig hebben afgehandeld, zodat we kunnen nagaan of wij u voldoende hebben geholpen en u niet meer informatie of hulp nodig heeft. In afwijking daarvan, bewaren we uw naam en e-mailadres gedurende 1 jaar na een klacht om onechte of kwaadwillige klachten te behandelen. Na deze termijnen zullen we de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier heeft verstrekt verwijderen, tenzij we deze persoonsgegevens volgens de fiscale wetgeving langer moeten bewaren.

Vragen of problemen? Contacteer info.benelux@continental.com of bel +32 2 710 22 11